Η CNC Solutions είναι πιστοποιημένη κατά ISO 14001:2004 & BS OHSAS 18001:2007 για την κατασκευή μερών και εξαρτημάτων ακριβείας μεταλλικών προϊόντων από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TÜV INTERCERT.

Η περιβαλλοντική πολιτική της CNC Solutions πηγάζει από την ευαισθησία και υπευθυνότητα της Διοίκησης για απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της σε αυτό.

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιείται με ευθύνη του παραγωγού. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε επιχείρηση-παραγωγός θα πρέπει είτε να αναλάβει να διαχειρισθεί τα απόβλητά της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, είτε να επιλέξει τον κατάλληλο συνεργάτη, ο οποίος διαθέτοντας όλες τις άδειες, ασφαλίσεις και τεχνοοικονομικά αποτελεσματικές λύσεις, θα προβεί στην ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση, προσκομίζοντας στον παραγωγό τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Η CNC Solutions συνεργάζεται με την εταιρία CYTOP Α.Ε., η οποία διαθέτει πιστοποιημένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας κατά EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:1999 αντίστοιχα, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της και αναλαμβάνει τη συλλογή και απομάκρυνση από τις εγκαταστάσεις μας των χρησιμοποιημένων γαλακτωμάτων (σαπουνελαίου).

Ανακύκλωση scrap μετάλλων

Η CNC Solutions ανακυκλώνει σε σταθερή βάση ρινίσματα και υπολείμματα κατεργασίας αλουμινίου, ανοξείδωτου, ορειχάκου, σιδήρου και λοιπών υλικών.

Ενδεικτικά, η ανακύκλωση του αλουμινίου:

  • καταναλώνει 95% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τη παραγωγή αλουμινίου από βωξίτη,
  • δημιουργεί 95% λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και 97% λιγότερη ρύπανση νερού.

Παράλληλα, με την ανακύκλωση ενός κιλού αλουμινίου εξοικονομούνται:

  • 8 κιλά βωξίτη
  • 4 κιλά χημικών προϊόντων
  • 14 κιλοβατώρες ενέργειας

Φίλτρα απορρόφησης ομίχλης λαδιών

Όλα τα μηχανήματα της CNC Solutions διαθέτουν φίλτρα απορρόφησης ομίχλης λαδιών. Τα εν λόγω φίλτρα απορροφούν την ομίχλη των λαδιών εκ της γέννησής τους – πετυχαίνοντας αποδόσεις που αγγίζουν το 99,95% - και διοχετεύουν καθαρό λάδι στα μηχανήματα και καθαρό αέρα στο περιβάλλον εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η υγιεινή και ασφάλεια του χώρου εργασίας και των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών ΑΦΗΣ

Η CNC Solutions έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Μπαταριών της ΑΦΗΣ. Στον ειδικό κάδο εντός της εταιρίας συλλέγονται μπαταρίες ηλεκτρονικών παχύμετρων, μικρόμετρων, ποντικιών και πληκτρολογίων Η/Υ κλπ.

Επιπλέον, εφαρμόζονται πολιτικές και κανόνες για την κατά τον δυνατόν ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω εγκατάστασης στην επιχείρηση ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιακών μεμβρανών, φωτισμού LED, inverter air-conditions ενεργειακής κλάσης Α κλπ.