Η CNC Solutions έχει εγκαθιδρύσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής  & Ασφάλειας στην Εργασία, με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος, αλλά και πάντοτε σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία και τις λοιπές απαιτήσεις περί Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, επιδιώκεται η επίτευξη ενός πλαισίου στρατηγικών στόχων, μερικοί εκ των οποίων είναι:

  • Η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρίας. Αυτά περιλαμβάνουν τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες μας, αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας.
  • Η διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου υγείας & ασφάλειας σε όλες τις λειτουργικές διεργασίες και όλα τα σχετικά μηχανήματα και εξοπλισμό
  • Η ελαχιστοποίηση-εξάλειψη των συμβάντων που αφορούν ασθένειες, τραυματισμούς, πιθανά ατυχήματα και ό,τι απειλεί να προσβάλλει την υγεία και ασφάλεια όλων των προσώπων που εμπλέκονται με την λειτουργία της εταιρίας.
  • Η διερεύνηση όλων των ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων και επαγγελματικών ασθενειών, η εύρεση των αιτιών που τα προκάλεσαν και η υλοποίηση όλων των απαραίτητων προληπτικών & διορθωτικών ενεργειών
  • Η διαρκής βελτίωση του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας που ήδη εφαρμόζουμε

Στα πλαίσια των προσπαθειών για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η CNC Solutions:

  • Έχει καταρτίσει τα απαραίτητα σχέδια δράσης και έχει διασφαλίσει τα απαραίτητα μέσα για την καλύτερη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που μπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο, τον τραυματισμό, την ασθένεια, αλλά και την ζημιά στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
  • Φροντίζει για την διαρκή εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων της, ώστε όλοι να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους για συμμόρφωση με την πολιτική υγείας και ασφάλειας της εταιρίας, αλλά και για να καταστεί η Υγεία & Ασφάλεια προσωπικό θέμα του καθενός εργαζομένου ξεχωριστά.
  • Έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μίας αναλυτικής γραπτής εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων σε όλες τις δραστηριότητες και έχει καταγράψει τόσο τα υφιστάμενα, όσο και τα προτεινόμενα μέτρα, για τον καλύτερο έλεγχο ή/και την εξάλειψη των κινδύνων αυτών.
  • Αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργό συμμετοχή του προσωπικού της, για την βελτίωση του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας

Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας είναι γνωστή και κατανοητή σε όλους όσους εργάζονται στην εταιρία μας. Η διοίκηση της CNC Solutions θα είναι αρωγός κάθε αξιόλογης και υλοποιήσιμης πρότασης, η οποία θα αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της επίδοσης της στους τομείς της υγείας & ασφάλειας στην εργασία. Η πολιτική υγείας & ασφάλειας θα ανασκοπείται σε ετήσια βάση για την διασφάλιση της διαρκούς καταλληλότητάς της όσον αφορά την λειτουργία της, αλλά και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, και εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο Γεν. Διευθυντής, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Αφάλειας, αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωσή του.