Η CNC Solutions έχει επιλεχθεί να συμμετάσχει ως συνδεδεμένο μέλος του ACTRIS, της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (European Research Infrastructure) για την παρατήρηση αερολυμάτων, νεφών και ιχνοαερίων. Αποτελεί το 74ο μέλος του ACTRIS ενώ συγκαταλέγεται στα μόλις οχτώ (8) μέλη παγκοσμίως προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα.

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής της CNC Solutions για την συμμετοχή της στην Ερευνητική Υποδομομή ACTRIS αποτέλεσαν η πολύχρονη εμπειρία της στον σχεδιασμό και κατασκευή εξαρτημάτων, συσκευών και οργάνων μετρήσεων περιβαλλοντολογικών ρύπων, οι δυνατότητες και υποδομές της για Έρευνα & Ανάπτυξη, καθώς και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που διαθέτει για την τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού.

Το ACTRIS αποτελείται από σταθμούς παρατήρησης, διερευνητικές πλατφόρμες, κέντρα βαθμονόμησης οργάνων, καθώς και ένα κέντρο δεδομένων και εξυπηρετεί μια μεγάλη κοινότητα η οποία εργάζεται πάνω σε μοντέλα και προγνωστικά συστήματα, προσφέροντας υψηλής ποιότητας δεδομένα για ατμοσφαιρικά αέρια, σύννεφα και ιχνοαέρια.

Τα συνδεδεμένα μέλη του ACTRIS αναμένεται να συνεισφέρουν με τις δυνατότητές τους στους στόχους του έργου και να επωφεληθούν με ποικίλους τρόπους (απόκτηση τεχνογνωσίας, ανάπτυξη συνεργειών κλπ) από τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του έργου, οι οποίες επιγραμματικά είναι:

• Πρόσβαση σε εναρμονισμένες διαδικασίες λειτουργίας, τα ποιοτικά πρότυπα και η εφαρμογή αυτών για τη μακροπρόθεσμη παρατήρηση των ατμοσφαιρικών μεταβλητών
• Κατάρτιση των ερευνητών και των χειριστών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών συμμετεχόντων
• Κοινοπραξίες με τις ΜΜΕ για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για χρήση σε ατμοσφαιρικές παρατηρήσεις
• Παροχή εξασφαλισμένης ποιότητας δεδομένων στο Κέντρο Δεδομένων ACTRIS
• Συμμετοχή σε τεχνικά εργαστήρια, workshops και συναντήσεις
• Πρόσβαση σε διαδικτυακές πληροφορίες και βελτιστοποίηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσα στην επιστημονική κοινότητα