Η CNC Solutions αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση.

Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας  και του κοινού. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί τη δήλωση δέσμευσης της εταιρείας για τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η CNC Solutions υιοθετεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου ISO 14001.

Η Πολιτική της εταιρείας για τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής αρχές:

 • Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.
 • Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγωγικής της διαδικασίας.
 • Καθορίζει Αντικείμενα  και Σκοπούς Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων.
 • Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των  συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης. 
 • Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία της.
 • Βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της συμπεριφορά ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων.
 • Εφαρμόζει την δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα  Περιβάλλοντος.
 • Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση του κοινού σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
 • Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία.

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, και εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωσή του.


Η περιβαλλοντική πολιτική τηςCNC Solutions πηγάζει από την ευαισθησία και υπευθυνότητα της Διοίκησης για απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της σε αυτό.

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιείται με ευθύνη του παραγωγού. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε επιχείρηση-παραγωγός θα πρέπει είτε να αναλάβει να διαχειρισθεί τα απόβλητά της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, είτε να επιλέξει τον κατάλληλο συνεργάτη, ο οποίος διαθέτοντας όλες τις άδειες, ασφαλίσεις και τεχνοοικονομικά αποτελεσματικές λύσεις, θα προβεί στην ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση, προσκομίζοντας στον παραγωγό τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Η CNC Solutions συνεργάζεται με την εταιρία CYTOP Α.Ε., η οποία διαθέτει πιστοποιημένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 αντίστοιχα, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της και αναλαμβάνει τη συλλογή και απομάκρυνση από τις εγκαταστάσεις μας των χρησιμοποιημένων γαλακτωμάτων (σαπουνελαίου).

Ανακύκλωση scrap μετάλλων

Η CNC Solutions ανακυκλώνει σε σταθερή βάση ρινίσματα και υπολείμματα κατεργασίας αλουμινίου, ανοξείδωτου, ορειχάκου, σιδήρου και λοιπών υλικών.

Ενδεικτικά, η ανακύκλωση του αλουμινίου:

 • καταναλώνει 95% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τη παραγωγή αλουμινίου από βωξίτη,
 • δημιουργεί 95% λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και 97% λιγότερη ρύπανση νερού.

Παράλληλα, με την ανακύκλωση ενός κιλού αλουμινίου εξοικονομούνται:

 • 8 κιλά βωξίτη
 • 4 κιλά χημικών προϊόντων
 • 14 κιλοβατώρες ενέργειας

Φίλτρα απορρόφησης ομίχλης λαδιών

Στα μηχανήματα της CNC Solutions έχουν τοποθετηθεί φίλτρα απορρόφησης ομίχλης λαδιών. Τα εν λόγω φίλτρα απορροφούν την ομίχλη των λαδιών εκ της γέννησής τους – πετυχαίνοντας αποδόσεις που αγγίζουν το 99,95% - και διοχετεύουν καθαρό λάδι στα μηχανήματα και καθαρό αέρα στο περιβάλλον εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η υγιεινή και ασφάλεια του χώρου εργασίας και των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών ΑΦΗΣ

Η CNC Solutions έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Μπαταριών της ΑΦΗΣ. Στον ειδικό κάδο εντός της εταιρίας συλλέγονται μπαταρίες ηλεκτρονικών παχύμετρων, μικρόμετρων, ποντικιών και πληκτρολογίων Η/Υ κλπ.

Επιπλέον, εφαρμόζονται πολιτικές και κανόνες για την κατά τον δυνατόν ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω εγκατάστασης στην επιχείρηση ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιακών μεμβρανών, φωτισμού LED, inverter air-conditions ενεργειακής κλάσης Α+ κλπ.