Αναγνωρισμένο σύστημα ποιότητας

Το σύστημα ποιότητας, το οποίο είναι διεθνές, διαμορφωμένο σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001, να υποστηρίζει τους απαιτητικούς στόχους ποιότητας που έχουμε θέσει.

Εξασφάλιση επιβίωσης

Να επενδύουμε  στις πλέον σύγχρονες μεθόδους παραγωγής με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και άρα του κόστους των προϊόντων μας και ως εκ τούτου τη διατήρηση και επαύξηση του κεκτημένου μεριδίου της αγοράς.

Ικανοποίηση πελατών

Να προσβλέπουμε διαρκώς στην ικανοποίηση των πελατών μας, μέσα από την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Εξασφάλιση αρμονίας, κοινής κατεύθυνσης και κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας

Να εξασφαλίζουμε τις δομές μέσα από τις οποίες όλο το προσωπικό να  μπορεί να συμμετάσχει πλήρως στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της εταιρείας, με την υποδειγματική καθοδήγηση και έγκαιρη δράση από τη Διοίκηση καθώς και την έμπνευση, ενθάρρυνση και αναγνώριση της συνεισφοράς του.

Ασφάλεια και συμβατικότητα με το περιβάλλον

Να παράγουμε προϊόντα και να χρησιμοποιούμε μεθόδους παραγωγής που να είναι αξιόπιστα, ασφαλή και συμβατά με το περιβάλλον.

Αντιμετώπιση εξόδων και λαθών

Να προσπαθούμε πάντα να μειώνουμε την παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων και να ενεργούμε διαρκώς έχοντας ως γνώμονα την ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας. 

Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση

Να εκπαιδεύουμε καταλλήλως το προσωπικό, ώστε να δημιουργούνται οι βάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη των συνεργατών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενεργό συμμετοχή των συνεργατών στη λειτουργία της εταιρείας.

Ανταπόκριση των προμηθευτών στις απαιτήσεις της ποιότητας

Να συνεργαζόμαστε με προμηθευτές που μπορούν να υποστηρίξουν ανεπιφύλακτα τους στόχους ποιότητας που έχουμε θέσει.

Συνεχής Βελτίωση

Να συλλέγουμε και αναλύουμε τα απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες τα οποία θα μας βοηθούν στην λήψη καθημερινών αλλά και στρατηγικών αποφάσεων που θα αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων μας και στη διαρκή βελτίωσή μας σαν Οργανισμού.